مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

|

خوابگاه در دانشگاه های کانادا

خوابگاه در دانشگاه های کانادا

خوابگاه در دانشگاه های کانادا

عده زیادی از دانشجویان برای اقامت خود، آپارتمان یا خوابگاه دانشجویی خصوصی اجاره می نمایند. این آپارتمانها، فضایی مشترک در اختیار دانشجویان قرار می دهند و از امکانات مقبولی برخوردارند.  مهمترین فاکتور برای انتخاب اینگونه آپارتمانها، نزدیکی آنها به دانشگاه است که هزینه کمتری برای رفت و آمد داشته باشد. هزینه ماهانه اینگونه خوابگاهها از 250 تا 700 دلار کانادا می باشد و برای آپارتمانهای خصوصی حدود 400 تا 1500 دلار کانادا هزینه دارد.


امکان دیگر در کانادا این است که در نزد یک خانواده زندگی کنید و آن خانواده، میزبان شما باشد و حدود 400 تا 800 دلار برای اقامت و خوراک پرداخت نموده و به این صورت، به یادگیری و ارتقا زبان انگلیسی خود نیز کمک می نمایید.