مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

|

خوابگاه در دانشگاه های کانادا

عده زیادی از دانشجویان برای اقامت خود، آپارتمان یا خوابگاه دانشجویی خصوصی اجاره می نمایند. این آپارتمانها، فضایی مشترک در اختیار دانشجویان قرار می دهند و از امکانات مقبولی برخوردارند.  مهمترین فاکتور برای انتخاب اینگونه آپارتمانها، نزدیکی آنها به دانشگاه است که هزینه کمتری برای رفت و آمد داشته باشد. هزینه ماهانه اینگونه خوابگاهها از 250 تا 700 دلار کانادا می باشد و برای آپارتمانهای خصوصی حدود 400 تا 1500 دلار کانادا هزینه دارد.


امکان دیگر در کانادا این است که در نزد یک خانواده زندگی کنید و آن خانواده، میزبان شما باشد و حدود 400 تا 800 دلار برای اقامت و خوراک پرداخت نموده و به این صورت، به یادگیری و ارتقا زبان انگلیسی خود نیز کمک می نمایید.