مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

|

بیمه دانشجویی در کانادا

بیمه دانشجویی در کانادا

بیمه دانشجویی در کانادا

دانشجو با توجه به مدت زمانی که در کانادا تحصیل می کند، می تواند بیمه برای خود تهیه نماید. نوع بیمه نامه در ایالتهای مختلف، متفاوت است و بطور معمول به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند:

  1. بیمه دولتی، شامل خدمات اورژانس و یکسری خدمات عادی است (مراقبتهای اولیه پزشکی – خدمات بیمارستانی).
  2. بیمه خصوصی: حق بیمه بیشتری پرداخت می شود و خدمات گسترده تری ارائه می دهد (علاوه بر خدمات اولیه پزشکی و بیمارستانی، دندان پزشکی، چشم پزشکی و تهیه عینک را نیز پوشش می دهد).
 

*  نکته قابل توجه این است که دانشجو پس از ورود، سی روز فرصت دارد که بیمه خریداری نماید و پس از این مدت، بیمه گرها به او خدمات ارائه نخواهند داد.