مشاورین تحصیلی فناوری فرناس

|

ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا

پس از دریافت مجوز تحصیلی (پذیرش) از یکی از دانشگاههای دولتی یا خصوصی با داشتن شرایط مناسب از جمله مدرک بانکی معتبر برای نشان دادن یکسال هزینه تحصیل و زندگی در کانادا و ترجمه ریز نمرات سه مقطع آخر تحصیل، می توان برای متقاضی تقاضای ویزای تحصیلی نمود.

این ویزا برای طول مدت تحصیل، اعتبار دارد و معمولا یکساله است.

مدارک دیگری از قبیل مدارک هویت انگشت نگاری نیز احتیاج خواهد بود. برای همراهان دانشجو نیز تسهیلاتی برای گرفتن ویزا برای همراه (والدین) وجود دارد.

در مقاطع پایینتر که امکان همراهی با دانشجو وجود ندارد، داشتن نامه قانونی یک قیم (Custodian) در کانادا الزامی است.